เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นาย สมชัย ไชยศุภรากุล
ประธานกรรมการ
นายโชคอนันต์ รุ่งรัศมีวัฒนกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. จงรัก ระรวยทรง
กรรมการ