เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นาย สมชัย ไชยศุภรากุล
รักษาการประธานกรรมการ
พล.อ.อ. สามารถ โสดสถิตย์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นางบุษบา บุนนาค
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายสมสัก นนทกนก
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี
กรรมการ
นางไพลิน กอวัฒนา
กรรมการ
นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
ประธานกรรมการบริการ
นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิมุตติ สุขทิพยาโรจน์
กรรมการ (มีอำนาจ)