การฝากหลักประกันและการโอนเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

การตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

แจ้งให้บริษัทตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ATS ไว้แล้ว สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแจ้งการฝากเงิน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) และส่งมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
Email: settlement@kfsec.co.th

ลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการ ATS กรุณาลงนามใน แบบฟอร์มขอใช้บริการ (ดาวน์โหลด) และส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป

รอบการตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
 
เวลาที่ลูกค้าส่งเอกสารแจ้งการฝากเงิน เวลาที่ตัดเงิน
ก่อน 9.00 น. 9.30 น.
9.01 - 10.30 น. 11.00 น.
10.31 - 13.30 น. 14.00 น.
13.31 - 15.00 น. 15.30 น.

หมายเหตุ
เอกสารแจ้งการฝากเงินที่ลูกค้าส่งมายังบริษัทหลังเวลา 15.00 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเป็นการตัดเงินในวันทำการถัดไป การนำฝากหลักประกัน จะดำเนินการเมื่อทราบผลการตัดเงินผ่านเรียบร้อยแล้วจากธนาคาร การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์