บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


"บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนสินค้าใน TFEX โดยสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดังนี้" 

                             

                                 

                             

อัตราหลักประกัน
อัตราหลักประกันสัญญาพิเศษ (Super Margin) บัญชี TFEX
Final Settlement Prices