บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Block Trade

Single Stock Futures

Single Stock Futures เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายโดยที่ฝ่ายหนึ่งจะทำการซื้อและอีกฝ่ายหนึ่งจะทำการขายโดยใช้หุ้นรายตัวเป็นสินค้าอ้างอิง


สาเหตุที่ต้องเป็น Block Trade

  1. เมื่อ Single Stock Futures มีสภาพคล่องต่ำ

  2. สามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้จำนวนมาก และในราคาตามที่ต้องการ 

  3. ใช้ประโยชน์จาก Leverage ของ Futures ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน


ประโยชน์ของการซื้อขาย Single Stock Futures แบบ Block Trade

  • เพิ่ม Purchasing Power ของนักลงทุน เนื่องจาก ใช้เงินวางมาร์จิ้นแค่ประมาณ 10-15% ของมูลค่าสัญญา

  • เพิ่มสภาพคล่องให้กับ Single Stock Futures

  • สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนได้หลายเท่ากว่าหุ้นสามัญธรรมดา เนื่องจากใช้เงินในการวางหลักประกันต่ำกว่า

 

หมายเหตุ

  • เปิดสถานะได้ทั้ง Long หรือ Short Position

  • ดอกเบี้ยเก็บขั้นต่ำ 3 วัน

  • หุ้นอ้างอิงที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างอายุของสัญญา หากลูกค้าถือสถานะ Long จะได้รับเงินปันผลเมื่อทำการปิดสัญญา หรือ เมื่อสัญญาหมดอายุ โดยจ่ายคืนในอัตรา 90% แต่หากลูกค้าถือสถานะ Short จะต้องจ่ายเงินปันผลคืน 100% ของจำนวนเงินปันผลประกาศจ่าย 

  • กรณีมี Corporate Action อื่นๆ จะดำเนินการปรับ Contract Size และ Contracted Price ตามแนวทางที่ประกาศโดย TFEX

อัตราหลักประกัน

คำนวณค่าใช้จ่ายซื้อขาย Single Stock Futures Block Trade

การเปิดสถานะ

วันเปิดสถานะ
หุ้นอ้างอิง
ราคาหุ้นอ้างอิงที่เปิดสถานะ *
แสดงการปิดสถานะ
หมายเหตุ :
1.ราคาฟิวเจอร์สขาเปิดไม่คิดดอกเบี้ยประกันการเปิดสถานะ
2.อัตราดอกเบี้ยปิดสถานะ Long และ Short 6.0% ต่อปี ขั้นต่ำ 3 วัน ไม่มีอัตราขั้นต่ำที่ 0.005 บาทต่อหุ้น
3.อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศจากตลาดอนุพันธ์ และชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (FI Club)
4.โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการคำนวณราคาเบื้องต้นของ Block Trade Single Stock Futures เท่านั้น ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือให้คำแนะนำใดๆ ราคาที่คำนวณได้อาจไม่ตรงกับราคาที่กำหนดโดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ในการซื้อขายจริง