ปฏิทินหลักทรัพย์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินหลักทรัพย์

หมายเหตุ

 • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT (Excludign Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise) : แสดงการปิดสมุดทะเบียนพัการโอนหุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excludign Capital Return) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excludign Other Benefit) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
  1. สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
  2. สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสทธิ
  3. สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  4. สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ