เรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับปรับปรุง)

แก้ไขล่าสุด : 11 ม.ค. 2567 10:20


     ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตามพบว่ามีคาถามและอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

     เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จึงได้ปรับปรุงเอกสารและขอสรุปหลักการเกี่ยวกับข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่า เป็น การกาหนดระยะเวลาในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกกับลูกค้าทุกประเภทให้เป็น T+2 เหมือนกัน เพื่อความ เท่าเทียมกันของลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีลูกค้าต้องชาระค่าซื้อ หรือต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสมาชิก: ลูกค้าจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่สมาชิกจะชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับสานักหักบัญชี เพื่อให้สมาชิกสามารถนาส่งเงินและหลักทรัพย์กับสานักหักบัญชีเพื่อการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ทันเวลา

2. กรณีสมาชิกต้องชาระค่าขาย หรือต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า: สมาชิกจะต้องดาเนินการหลังเวลาที่สมาชิกชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับสานักหักบัญชีแล้ว เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในลักษณะที่อาจไม่เป็นธรรม

      ทั้งนี้ สมาชิกยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ASCO”) อาจจะกาหนดแนวปฏิบัติของสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยแนวปฏิบัติของสมาชิกที่กาหนดเพิ่มเติมโดย ASCO ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารขอรับฟังความเห็นเลขที่ 65 ในLink  https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation 

    ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งขยายเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปขนถึงวันที่ 24 มกราคา 2567 ช่องทาง https://forms.gle/4q6EBvh7vhPjXukt5 
หรือจัดส่งทาง Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-009-9804, 9338, 9321


เอกสารรับฟังความคิดเห็น
ResponseForm_เกณฑ์บัญชีเงินสด_เกณฑ์เงินสด